ვავადა

Ვადები და პირობები

შეთანხმების მხარეები

ვებსაიტზე ყველა ინფორმაცია მოწოდებულია ვებსაიტის სერვისის პროვაიდერის მიერ, შპს Alacomia, Loutrakiou, 5, 2027, Nicosia, კვიპროსი (ფოსტის მისამართი: Loutrakiou, 5, 2027, Nicosia, კვიპროსი). გამოყენების პირობების ნაწილი, რომელიც შეიცავს ნაცვალსახელებს „ჩვენ“, „ჩვენ“, „ჩვენი“ ან სიტყვა „კომპანია“ არ არის დაკავშირებული ზემოხსენებულ კომპანიასთან, რომელთანაც თქვენ დებთ ხელშეკრულებას.

ცვლილებები გამოყენების წესებში

კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეცვალოს ან განაახლოს გამოყენების პირობების ნებისმიერი ნაწილი მრავალი მიზეზის გამო, მათ შორის კომერციული მიზეზების გამო, იურიდიული მიზეზების გამო (ახალი კანონების და/ან რეგულაციების შესასრულებლად) ან მომხმარებელთა მომსახურებასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო. გამოყენების პირობების განახლებები, ისევე როგორც მათი ძალაში შესვლის თარიღები, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე. ჩვენ შეგატყობინებთ გამოყენების პირობების ცვლილებების, დამატებების ან განახლებების შესახებ მათი უახლესი ვერსიის პირდაპირ ვებგვერდზე გამოქვეყნებით. მოთამაშე არის მხოლოდ პასუხისმგებელი ყველა ამ გამოყენების პირობების გაგებაზე. ჩვენ მოვუწოდებთ მოთამაშეებს რეგულარულად შეამოწმონ ეს განახლებები. კომპანიას უფლება აქვს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე და საკუთარი შეხედულებისამებრ, შეიტანოს ცვლილებები ვებსაიტის ოპერაციულ სისტემაში, ასევე მომსახურების პირობებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფაში. გარდა ამისა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანიას უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები ვებსაიტზე წვდომის ან მისი სერვისებით სარგებლობის მოთხოვნებში.

თუ არ ეთანხმებით ზემოხსენებულ ცვლილებებს, შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ვებგვერდის გამოყენება და/ან დახუროთ თქვენი ანგარიში წინამდებარე გამოყენების პირობების მე-17 პუნქტის შესაბამისად. თქვენ მიერ ვებსაიტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება წინამდებარე პირობების ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ ავტომატურად ნიშნავს თქვენს მიერ ამგვარი ცვლილებების მიღებას გამოყენების წესებში, მათ შორის ნებისმიერი დამატება, წაშლა, ჩანაცვლება ან სხვა ცვლილებები კომპანიის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაში, როგორც ეს მითითებულია ამ წესების 2.1 პუნქტი, მიუხედავად იმისა, მიიღეთ ან წაიკითხეთ თუ არა შესაბამისი შეტყობინებები გამოყენების პირობების გადასინჯვის შესახებ.

სამართლებრივი დებულებები

თუ თქვენ ხართ 18 წლამდე ასაკის ან აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის კანონიერი ასაკი თქვენთვის მოქმედი იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად („დასაშვები ასაკი“), თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებსაიტზე გათვალისწინებული სერვისები. ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი სერვისების გამოყენებით, პირი, რომელსაც არ მიუღწევია დასაშვებ ასაკს, არღვევს ვებსაიტის გამოყენების წესებს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს მოვითხოვოთ თქვენგან ასაკის დამადასტურებელი საბუთი, რათა უზრუნველვყოთ, რომ პირებმა, რომლებმაც არ მიაღწიეს დასაშვებ ასაკს, როგორც ეს დადგენილია იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც ისინი ცხოვრობენ, არ გამოიყენონ ვებგვერდის მიერ მოწოდებული სერვისები. . კომპანიას აქვს სრული სამართლებრივი საფუძველი თქვენი ანგარიშის დახურვის ან/და მომსახურების გაწევაზე უარის თქმისთვის, თუ არ არის მოწოდებული ასაკის მტკიცებულება ან თუ კომპანია ეჭვობს, რომ იურიდიული ასაკის პირი იყენებს ვებსაიტს.

ზოგიერთ იურისდიქციაში ონლაინ აზარტული თამაშები შესაძლოა კანონით აიკრძალოს. ამ შემთხვევაში, თქვენ გესმით და ეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ კომპანია არასოდეს და არავითარ შემთხვევაში არ მოგცემთ იურიდიულ რჩევას და/ან გარანტიას მოგცემთ საიტის მიერ შემოთავაზებული სერვისებით სარგებლობის კანონიერებას. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ კომპანია არ აცხადებს, რომ ვებსაიტის სერვისებით სარგებლობა კანონიერია თქვენი იურისდიქციის კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. თქვენ მიერ ვებსაიტის გამოყენება თქვენი შეხედულებისა და შეხედულებისამებრ არის და თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმის განსაზღვრაზე, არის თუ არა თქვენი ვებგვერდის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გამოყენება თქვენი იურისდიქციის კანონებისა და რეგულაციების მიხედვით.

კომპანია არ აპირებს მოგაწოდოთ ისეთი სერვისები, რომლებიც სცილდება თქვენი იურისდიქციის კანონებსა და რეგულაციებს. თქვენ წარმოადგენთ, იძლევით გარანტიას და ეთანხმებით, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ მიერ ვებგვერდის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გამოყენება შეესაბამება თქვენი იურისდიქციის მოქმედ კანონებსა და რეგულაციებს. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი საიტების მიერ შემოთავაზებული სერვისების არალეგალურ ან არაავტორიზებულ გამოყენებაზე.

გარდა ამისა, თქვენ ეკრძალებათ კომპანიაში ანგარიშის შექმნა და/ან დეპოზიტის განთავსება, თუ ცხოვრობთ გაერთიანებულ სამეფოში, გერმანიაში, საქართველოში, ნიდერლანდებში, კარიბის ზღვის კუნძულებზე: არუბაში, ბონერში, სინტ ევსტატიუსში, საბაში, კურასაოში, სენტ მაარტენი, პორტუგალია, სლოვაკეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ავსტრია, ბელგია. სავაჭრო მომსახურების კომპანია (vavadaworld.com) არ დაამუშავებს ტრანზაქციებს კლიენტებისთვის შეზღუდული ტერიტორიებიდან. კომპანიას უფლება აქვს შეცვალოს იურისდიქციების სია წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თავის მხრივ, თქვენ იღებთ ვალდებულებას არ გახსნათ ანგარიში და/ან არ გამოიყენოთ იგი, თუ თქვენ იმყოფებით ერთ-ერთი ზემოაღნიშნული იურისდიქციის ტერიტორიაზე.

თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელზე ნებისმიერ მოგებაზე, რომელიც გადახდილ იქნა თქვენ მიერ ვებგვერდის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გამოყენების შედეგად. თუ თქვენი მოგება ან წაგება ექვემდებარება დაბეგვრას ადგილობრივი საგადასახადო, საკანონმდებლო ან სხვა ინსტიტუტების მიერ, მაშინ თქვენ პასუხისმგებელნი ხართ შეატყობინოთ მათ შესაბამის ორგანოებს.

ანგარიშის გახსნა

ვებსაიტის მიერ მოწოდებული სერვისებით სარგებლობისთვის თქვენ უნდა შექმნათ ანგარიში (შემდგომში „პერსონალური ანგარიში“). ამისათვის შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი და პაროლი, რომელიც მომავალში გამოყენებული იქნება სისტემაში შესასვლელად, ასევე გარკვეულ პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომისთვის (თქვენი დაბადების თარიღი, სახელი და ტელეფონის ნომერი).

ვებსაიტზე დარეგისტრირებით თქვენ თანახმა ხართ მიაწოდოთ ზუსტი, სრული და ნამდვილი პერსონალური ინფორმაცია. თქვენ ვალდებულნი ხართ შეგვატყობინოთ თქვენს პირად ინფორმაციაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს შეზღუდვები, ტრანზაქციების უარყოფა (მოგებაზე, ბონუსებზე და ა.შ.) და/ან თქვენი პერსონალური ანგარიშის შეწყვეტა.

თქვენი პირადი ინფორმაციის გადასამოწმებლად კომპანია იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები და/ან მოითხოვოს იდენტიფიკაცია ვიდეოს საშუალებით. კომპანია იტოვებს უფლებას შეაჩეროს თქვენი პირადი ანგარიში საჭირო დოკუმენტების მოწოდებამდე და/ან მთლიანად შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში, თუ თქვენ არ მიაწვდით მოთხოვნილ დოკუმენტაციას კომპანიას.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან რაიმე პრობლემა შეგექმნათ რეგისტრაციასთან ან პერსონალური მონაცემების განახლებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა ონლაინ მხარდაჭერას ან გამოაგზავნოთ ელფოსტა [email protected].

ამ გამოყენების პირობების მიხედვით, თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ მხოლოდ ერთი ანგარიში ვებსაიტზე. დასაშვებია მხოლოდ ერთი ანგარიში თითო მოთამაშისთვის, სახლის მისამართი, IP მისამართი, საფოსტო მისამართი, კომპიუტერი ან სხვა მოწყობილობა. თქვენს მიერ ვებგვერდზე დარეგისტრირებული ყველა სხვა ანგარიში არის „დუბლიკატი ანგარიშები“. კომპანია იტოვებს უფლებას დაუყოვნებლივ წაშალოს დუბლიკატი ანგარიშები.

კაზინო არ იღებს თხოვნას ფულის და/ან საწყისი დეპოზიტის დაბრუნების შესახებ დუბლიკატი თამაშის ანგარიშიდან, თუ ის გაიხსნა კაზინოდან ბონუსების და/ან სხვა სარეკლამო შემოთავაზებების მიღების ან საწყისი დეპოზიტის გატანის მიზნით. მოთამაშე. გარდა ამისა, თუ კაზინო დაადგენს, რომ თამაშის დუბლიკატი შეიქმნა კაზინოს მოტყუების მიზნით, ორიგინალური დეპოზიტები არ დაუბრუნდება მოთამაშეს.

ვებგვერდზე დარეგისტრირებისას მომხმარებლები თანხმდებიან მისგან მიმოწერის მიღებაზე და თანხმდებიან მიიღონ ტექსტური შეტყობინებები, ელექტრონული ფოსტის ბიულეტენი და სარეკლამო შეტყობინებების სხვა ფორმები. ვებსაიტი იყენებს მოთამაშის ინფორმაციას სარეკლამო მიზნებისთვის. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენი კლიენტების კონფიდენციალურობას. მოთამაშეებს, რომლებსაც არ სურთ სარეკლამო მასალების მიღება, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვან ტექსტური და ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებების მიღებაზე ოპერატორთან დაკავშირების გზით.

თქვენი პირადობის გადამოწმება - მოთხოვნები ფულის გათეთრების პრევენციისთვის

თქვენ გაცემული ვებსაიტის ყველა სერვისით სარგებლობის უფლების გათვალისწინებით, თქვენ იძლევით გარანტიას, წარმოადგენთ და ეთანხმებით შემდეგს:

 1. თქვენ ხართ თქვენს პირად ანგარიშზე დეპონირებული ყველა თანხის კანონიერი მფლობელი. თქვენს მიერ მოწოდებული ყველა ინფორმაცია რეგისტრაციის პროცესში ან ვებსაიტის მომსახურებით სარგებლობისას, ისევე როგორც ყველა ტრანზაქციაში, რომელიც საჭიროებს თანხის შეტანას, არის ზუსტი, აქტუალური და სრულად ემთხვევა საკრედიტო და/ან სადებეტო ბარათებზე არსებულ სახელ(ებ)ს. და სხვა გადახდის ანგარიშები, რომლებიც გამოიყენება თქვენი პირადი ანგარიშიდან თანხის შესატანად ან გასატანად.
 2. თქვენ სრულად აცნობიერებთ ფულის დაკარგვის რისკებს ვებგვერდის მიერ მოწოდებული სერვისებით სარგებლობისას და იღებთ პასუხისმგებლობას ასეთ დანაკარგებზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ვებსაიტის სერვისებით სარგებლობა მხოლოდ თქვენი განსჯის და შეხედულებისამებრ და თქვენივე რისკის ქვეშაა. თქვენ არ შეგიძლიათ განაცხადოთ რაიმე პრეტენზია კომპანიის წინააღმდეგ თქვენს დანაკარგებთან დაკავშირებით.
 3. თქვენ სრულად გესმით ვებსაიტის ოპერაციული პროცედურები, მისი სერვისების მიწოდების მეთოდები და ვებგვერდის მიერ შემოთავაზებული თამაშების წესები. თქვენ გესმით, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა ზუსტი ფსონებისა და თამაშების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. თქვენ არ მიიღებთ ქმედებებს, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს კომპანიას და მის რეპუტაციას.

ამ გამოყენების პირობების მიღებით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განვახორციელოთ პერიოდული შემოწმება მესამე მხარის (მათ შორის მარეგულირებელი ორგანოების) მოთხოვნით და/ან გადავამოწმოთ თქვენი ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია (შემდგომში „ვერიფიკაცია“).

ასეთი შემოწმებების დროს კომპანიამ შეიძლება შეზღუდოს თქვენი ანგარიშიდან თანხის განაღდება.

არასრული, ყალბი, არაზუსტი და/ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის მიწოდება ითვლება ხელშეკრულების დარღვევად. ამ შემთხვევაში, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერი სხვა ქმედების გარდა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ თქვენი პირადი ანგარიში და/ან უარვყოთ თქვენ ვებსაიტის სერვისების შემდგომი გამოყენება და/ან დავიცვათ ყველა თანხა თქვენს პირად ანგარიშზე.

თუ ჩვენ ვერ ვამოწმებთ, რომ თქვენ მიაღწიეთ დასაშვებ ასაკს, ჩვენ გვაქვს ყველა სამართლებრივი საფუძველი, რომ შევწყვიტოთ თქვენი პირადი ანგარიში ვებსაიტზე. თუ აღმოვაჩენთ, რომ თქვენ არ მიაღწიეთ დასაშვებ ასაკს თამაშის დროს:

 1. თქვენი პირადი ანგარიში შეწყდება.
 2. ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული ყველა ტრანზაქცია ბათილად გამოცხადდება და თქვენს პირად ანგარიშზე დეპონირებული ყველა შესაბამისი თანხა დაბრუნდება.
 3. ვებგვერდის ან/და გადახდის დამუშავების სერვისების მიმწოდებლის ვებსაიტის მეშვეობით შეუძლებელი იქნება თანხის დაბრუნება.
 4. ამ დროის განმავლობაში თქვენს მიერ დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება და დაბრუნდება.
 5. თქვენ მიერ შეგროვებული ყველა მოგების ჯამი იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც თქვენ ჯერ არ მიაღწიეთ დასაშვებ ასაკს, დაკარგავენ და თქვენ, ჩვენი მოთხოვნით, უნდა დაგვიბრუნოთ თქვენი ანგარიშიდან ამოღებული თანხები ამ პერიოდის განმავლობაში.
 6. თუ თქვენს პირად ანგარიშში მითითებული დაბადების თარიღი არ არის თქვენი ნამდვილი დაბადების თარიღი, დახარჯული თანხების დაბრუნება შეუძლებელი იქნება.

თამაშის წესები და ფსონების დადება ვებსაიტზე

თქვენი პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოთ, რომ თქვენს მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის შესახებ ყველა ინფორმაცია სწორია ფსონის დადებამდე და თამაშის დროს დადასტურებამდე.

გატანის ტრანზაქციის ისტორიაზე წვდომა შესაძლებელია ვებგვერდზე „გატანის მოთხოვნის“ ბმულზე დაწკაპუნებით.

კომპანია იტოვებს უფლებას მთლიანად ან ნაწილობრივ უარყოს ნებისმიერი ტრანზაქცია, რომელიც თქვენ მოითხოვეთ ვებგვერდის მეშვეობით, საკუთარი შეხედულებისამებრ, თუ თქვენ დაარღვიეთ გამოყენების პირობები. არცერთი ტრანზაქცია არ შეიძლება ჩაითვალოს მიღებულად, სანამ ჩვენგან არ მიიღებთ დადასტურებას, რომ ტრანზაქცია წარმატებით დასრულდა. თუ არ მიგიღიათ დადასტურება, რომ თქვენი ტრანზაქცია მიღებულია, დაუკავშირდით ჩვენს მხარდაჭერის ჯგუფს.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ფსონის გაუქმება ვებსაიტის მხარდაჭერის გუნდში ელექტრონული ფოსტით მოთხოვნის გაგზავნით.

თქვენი ნაღდი ფულის ბალანსი და თქვენი ბონუსის ბალანსი

თქვენ არ შეგიძლიათ თანხების გატანა თქვენი ბონუს ბალანსიდან. პირადი თანხების ჩარიცხვისას, ისინი დაემატება თქვენს "ნაღდი ბალანსს". თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი თანხის ამოღება ნაღდი ფულის ბალანსიდან, მაგრამ ამით დაკარგავთ თქვენს ბონუს ბალანსზე დარჩენილ თანხას. გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გატანის მოთხოვნის შექმნით, თქვენ ავტომატურად კარგავთ ყველა გააქტიურებულ ბონუსს. მაშინაც კი, თუ თქვენი გადახდის მოთხოვნა უარყოფილია ამა თუ იმ მიზეზით, ბალანსი არ აღდგება!

გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ ყურადღებით წაიკითხეთ ბონუსებთან დაკავშირებული ყველა პირობა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მას შემდეგ რაც მიიღებთ კაზინოს ბონუსს და ბონუსის გამოყენებით, 5000$-ზე მეტი მოგება დააგროვეთ, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეზღუდოთ ასეთი პრეტენზიები მაქსიმუმ $5000-მდე ნებისმიერი შვიდდღიანი პერიოდის განმავლობაში.

მინიმალური დეპოზიტის თანხა: 50 რუბლი, 1 ევრო, 1 აშშ დოლარი, 20 UAH, 300 KZT, 5 BRL, 7 TRY, 20 MXN, 5 PLN, 400 HUF, 2 BGN, 10 SEK, 130 JPY, 1,300 KRW, 2 10 NOK, 5 RON, 3 BYN, 1 CAD, 12,500 UZS.

მინიმალური თანხის განაღდება: 1,000 რუბლი, 15 ევრო, 15 აშშ დოლარი, 385 UAH, 5,700 KZT, 75 BRL, 150 TRY, 300 MXN, 68 PLN, 5,700 HUF, 29 BGN, 150 SEK20,PY0, 150 SEKW0,PY0, 150 NOK, 75 RON, 50 BYN, 30 CAD, 30,000 UZS.

ფსონი

ფსონი არის ფსონების ოდენობა, რომელიც მოთამაშემ უნდა დადოს ბონუსის ფულის მისაღებად და შემდგომი გატანის გასააქტიურებლად.

ფსონი დეპოზიტზე არის ფსონების ოდენობა, რომელიც მოთამაშემ უნდა დადოს იმისათვის, რომ შეძლოს თანხის შემდგომი ამოღება. ვავადა კაზინოს აქვს 3-ჯერადი ფსონების მოთხოვნა დეპოზიტზე.

CASH BACK

თქვენ არასოდეს მიიღებთ კატასტროფულ ზარალს ონლაინ კაზინოში თამაშისას. ჩვენი მოთამაშეები დიდი დანაკარგებისგან დაზღვეულები არიან ქეშბექი ფუნქციით.

ქეშბექი უზრუნველყოფს ანაზღაურებას რეგისტრაციის მომენტიდან მთელი დროის განმავლობაში დაკარგული თანხის 10%-ის ოდენობით. წაგების ოდენობა გამოითვლება, როგორც სხვაობა ფსონების მთლიან რაოდენობასა და მოგებას შორის. თუ მოგება აღემატება ფსონების მთლიან რაოდენობას, მაშინ ქეშბექი არ არის გათვალისწინებული. გადახდა ხდება ავტომატურად ყოველი თვის პირველ დღეს. ქეშბექის გაანგარიშების ფორმულა ასეთია: (ყველა დებეტი – ყველა კრედიტი) x 10% – ადრე გადახდილი ქეშბექი მთლიანი თანხა.

ქეშბექი მოთამაშეს ერიცხება იმ პირობით, რომ ფსონების რაოდენობა აღემატება საანგარიშო პერიოდის მოგების რაოდენობას. საანგარიშო პერიოდი ითვლება ბოლო ქეშბექის დარიცხვის დღიდან.

თქვენ შეგიძლიათ გაააქტიუროთ ქეშბექი ან უარყოთ იგი ნებისმიერ დროს მოთამაშის პროფილში თვითმომსახურების ინტერფეისის მეშვეობით. როდესაც ქეშბექი გააქტიურებულია, თანხა ირიცხება ბონუსის ბალანსზე და ყველა შემდგომი ფსონი გათვალისწინებულია ფსონების დადებაში. შეგიძლიათ ქეშბექის გამოტანა 5x ფსონის დადების გზით.

არაგააქტიურებული ქეშბექის მოქმედების ვადაა 14 დღე.

FREE SPINS

ჩვენს კაზინოში ყოველ ახალ მოთამაშეს შეუძლია მიიღოს გარკვეული რაოდენობის უფასო სპინები რეგისტრაციისას. უფასო სპინი არის სლოტი სპინი, სადაც ფული არ აკლდება მოთამაშის ბალანსს. უფასო დატრიალებების რაოდენობას განსაზღვრავს კაზინოს ადმინისტრაცია. ეს ბონუსი გაიცემა მხოლოდ ერთხელ, ახალი მოთამაშის რეგისტრაციისთანავე, რომელსაც არ აქვს სხვა ანგარიშები კაზინოში. უფასო დატრიალებები ენიჭება მინიმალურ ფსონს, მიუხედავად მოთამაშის მიერ არჩეული ვალუტისა. უფასო დატრიალებების მისაღებად არ არის აუცილებელი დეპოზიტის შეტანა.

უფასო დატრიალებების გამოყენების შემდეგ მიღებული მოგება ირიცხება მოთამაშის ბონუს ანგარიშზე. ამ ბალანსის დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა გაააქტიუროთ ის "ბონუსების" ჩანართში. მოგება უფასო დატრიალებიდან ექვემდებარება სავალდებულო ფსონების მოთხოვნას. 20x ფსონების მოთხოვნა ვრცელდება მთელ თანხაზე. ფსონების მოთხოვნა შეიძლება დაკმაყოფილდეს იმ პირობით, რომ ბონუსს დადებთ რეალური ფულით. ფსონების დადების პროცესი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ სლოტზე. ფსონების მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ, შეგიძლიათ უფასო დატრიალებიდან მიღებული ფული გახადოთ ხელმისაწვდომი გასატანად. თუ წესები დაირღვა, ან თანხა სრულად არ იყო დადებული, მაშინ ბონუსები გაუქმდება თანხის ამოღებისთანავე.

სხვა აკრძალული აქტივობები ვებსაიტზე

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ რაიმე შეურაცხმყოფელი ან მუქარის ენა ან გამოსახულება და არ უნდა აგინოთ ან დაემუქროთ, შევიწროოთ ან შეურაცხყოთ ვებსაიტის საზოგადოების რომელიმე წევრი ან სხვა მოთამაშეები.

თქვენ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ ვებსაიტზე შიგთავსი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ვებსაიტის გაუმართაობა, და თქვენ არ შეგიძლიათ განახორციელოთ რაიმე ქმედება, რომელიც შეიძლება გავლენა იქონიოს ვებსაიტის მუშაობაზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ან ვირუსების გათავისუფლებით და/ან გავრცელებით. აკრძალულია ნებისმიერი სახის სპამი და მასობრივი ფოსტა. გარდა ამისა, თქვენ არ უნდა ჩაერიოთ, წაშალოთ ან სხვაგვარად შეცვალოთ რაიმე ინფორმაცია ვებსაიტზე.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებსაიტის სერვისები მხოლოდ თქვენი გასართობად. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ ინფორმაცია ვებსაიტიდან ან მისი რომელიმე ნაწილიდან კომპანიის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

თქვენ თანახმა ხართ, რომ არ გატეხოთ ან ზიანი მიაყენოთ ვებსაიტს, არ შეეცადოთ მოიპოვოთ ვებსაიტზე არაავტორიზებული წვდომა და არც სხვაგვარად ცდილობთ ვებგვერდის უსაფრთხოების გვერდის ავლას. თქვენი მხრიდან უსაფრთხოების სისტემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის გვერდის ავლის მცდელობის შემთხვევაში, ჩვენ დაუყოვნებლივ შევწყვეტთ თქვენს წვდომას ვებსაიტზე და შევაჩერებთ თქვენს პირად ანგარიშს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ამის შესახებ შეატყობინოთ შესაბამის ორგანოებს.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენთვის ან მესამე მხარისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალის ან ზიანისთვის ჰაკერების შეტევების, ვირუსების ან სხვა მავნე ტექნოლოგიური მასალების გამო ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის დეფექტების შედეგად ვებსაიტის გამოყენებისას ან ჰიპერბმულების მიდევნებისა და ნებისმიერი მასალის ჩამოტვირთვისას. საიტიდან.

აკრძალულია ანგარიშის ინფორმაციის გაყიდვა ან გადაცემა სხვა მოთამაშეებისთვის, ასევე განზრახ ზარალის მიყენება, რათა შესაძლებელი გახდეს სახსრების შემდგომი გადაცემა სხვა მოთამაშეებისთვის.

ვებსაიტზე „ქუქი-ფაილების“ გამოყენება

ქუქი არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს კომპიუტერში ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ ეწვიეთ ვებსაიტს. ქუქი-ფაილები საშუალებას აძლევს კომპანიას ამოიცნოთ თქვენ, როდესაც დაბრუნდებით ვებსაიტზე. ვებსაიტის ფუნქციონირების გასააქტიურებლად, კომპანია იყენებს „ქუქიებს“. შეგიძლიათ მეტი შეიტყოთ ქუქიების მართვისა და წაშლის შესახებ www.aboutcookies.org. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტთან დაკავშირებული ქუქიების წაშლამ შეიძლება გააუქმოს წვდომა ვებსაიტის გარკვეულ ფუნქციებზე ან ვებსაიტის გარკვეულ მონაკვეთებზე.

სისტემის ხარვეზები

კომპანია მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა რაც შეიძლება მალე გამოასწოროს სისტემის ნებისმიერი ხარვეზი ან შეცდომა, რომელიც წარმოიქმნება თამაშის დროს (თამაშის ლოგიკის ნორმალურ ფუნქციონირებაში ჩავარდნა). ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი პროგრამულ ან აპარატურულ ტექნოლოგიაში რაიმე წარუმატებლობაზე, რომელიც გამოწვეულია თქვენი ან სხვა მოთამაშეების მიერ ვებსაიტზე წვდომისთვის გამოყენებული აღჭურვილობით, ასევე ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე.

პროგრამული შეცდომები

ვებსაიტის სერვისებით სარგებლობისას შეიძლება წარმოიშვას გარკვეული გარემოებები, როდესაც ფსონი მიიღება და მოგება ხდება, მაგრამ ეს ხდება კომპანიის მხრიდან შეცდომის სახით. ამ პირობებში კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან შეზღუდოს ასეთი ფსონები და მოგება.

თქვენს ანგარიშზე შეცდომით ჩარიცხული თანხების გამოყენებამ ფსონების დასადებად ან თამაშებისთვის შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის მიერ ასეთი ფსონების ან/და ამ თანხებით მიღებული მოგების გაუქმება. თუ შეცდომით მიღებული თანხებიდან მოგებაზე გადახდები უკვე განხორციელდა, მაშინ ეს თანხები ჩაითვლება თქვენზე ნდობის საფუძველზე. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნოთ ეს თანხები კომპანიას მოთხოვნისთანავე.

კომპანია, ისევე როგორც ჩვენი აგენტები, თანამშრომლები, პარტნიორები და მომწოდებლები, არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე ან დაზიანებაზე ან მოგებაზე, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი ან ჩვენი მხრიდან შეცდომის გამო.

კომპანიის დისტრიბუტორები, ლიცენზიანტები, ისევე როგორც თავად კომპანია და მისი შვილობილი და შვილობილი კომპანიები, მათ შორის ყველა თანამშრომელი და მენეჯერი, არ არიან პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მიყენებულ ზარალზე ან ზარალზე ინტერნეტით გადაცემული ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების ან მოსმენით გამოწვეული ინფორმაციის გამო. ასეთი ინფორმაციის.

გამოყენების პირობების დარღვევა

თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას, აუნაზღაუროთ კომპანიას ყველა მოთხოვნა, ხარჯი და სხვა ხარჯი, რომელიც გაწეულია გამოყენების პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით.

თქვენ ეთანხმებით, რომ სრულად აგვინაზღაუროთ კომპანიის, პარტნიორებისა და მათი შესაბამისი კომპანიების, მათ შორის ოფიცრების, მენეჯერებისა და თანამშრომლების დაცვა ნებისმიერი პრეტენზიის, ხარჯისა და ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან, მათ შორის იურიდიული ხარჯების ან სხვა ხარჯებისგან, რომლებიც წარმოიქმნება:

 1. თქვენ მიერ სარგებლობის წესების დარღვევა.
 2. თქვენ მიერ კანონის დარღვევა მესამე პირების მიერ.
 3. სხვა პირის მიერ ვებსაიტზე წვდომა თქვენი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გამოყენებით, თქვენი ნებართვით ან მის გარეშე.
 4. ამ გზით მიღებული ნებისმიერი მოგების შეგროვება.

თუ თქვენ არღვევთ გამოყენების წესებს, კომპანიას უფლება აქვს:

 • მოითხოვეთ შეწყვიტოთ აქტივობა, რომელიც არღვევს გამოყენების წესებს შეტყობინების გაგზავნით (თქვენი საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით);
 • შეწყვიტეთ თქვენი პირადი ანგარიში, რათა შეზღუდოთ თამაშების თამაშის ან ვებსაიტზე ფსონების განთავსება;
 • დაბლოკეთ თქვენი პირადი ანგარიში წინასწარი გაფრთხილებით ან მის გარეშე;
 • სარგებლობის პირობების არსებითი დარღვევის შედეგად მიღებული მოგების ან ბონუსების შეკავება თქვენი პირადი ანგარიშიდან

თქვენი პერსონალური ინფორმაცია

იმ მონაცემების გამოყენებით, რომლებსაც ის აგროვებს ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტების დროს, კომპანია ვალდებულია დაიცვას თქვენგან მიღებული პერსონალური ინფორმაცია. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიღებთ ვალდებულებას, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას. კომპანია ამუშავებს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენგან იღებს, მისი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მკაცრი დაცვით.

კომპანიისთვის პერსონალური ინფორმაციის მიწოდებით, თქვენ ეთანხმებით ვებგვერდის ადმინისტრატორის მიერ თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავებას გამოყენების წესებით განსაზღვრული მიზნებისთვის, ასევე მარეგულირებელი ან სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულების მიზნით.

კომპანიის პოლიტიკის შესაბამისად, აკრძალულია ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება; მხოლოდ კომპანიის თანამშრომლებს აქვთ წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე მომსახურების მიწოდების მიზნით.

კომპანია ინახავს თქვენგან მიღებული ყველა კომუნიკაციის ასლებს, ელფოსტის ჩათვლით, რათა უზრუნველყოს თქვენი პირადი ინფორმაციის ზუსტი ჩანაწერი.

ფორსმაჟორა

კომპანია არ არის პასუხისმგებელი სარგებლობის პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან დაგვიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია ჩვენს გონივრულ კონტროლს მიღმა მოვლენით (შემდგომში „ფორსმაჟორი“), რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები; ასეთი მოვლენები შეიძლება მოიცავდეს ომს, ღვთის ქმედებებს, სამოქალაქო არეულობას, მონაცემთა ქსელის უკმარისობას, გაფიცვებს ან ჰაკერებს ან DDOS შეტევებს.

ფორსმაჟორული მოვლენის დროს კომპანიის მუშაობა შეჩერებულია ფორსმაჟორული მოვლენის დასრულებამდე; შესაბამისად, კომპანია იტოვებს უფლებას გააგრძელოს ვალდებულებების შესრულების ვადები. თუმცა, მიუხედავად ფორს-მაჟორისა, კომპანია მოიძიებს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს მას შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და, თუ ეს შესაძლებელია, დაასრულოს ფორს-მაჟორული მოვლენა.

აბსოლუტური შეზღუდვა

მომხმარებლები გაერთიანებული სამეფოდან, გერმანიიდან, საქართველოდან, ნიდერლანდებიდან, კარიბის ზღვის კუნძულებიდან: არუბა, ბონერი, სინტ ევსტატიუსი, საბა, კურასაო, სენტ-მაარტენი, პორტუგალია, სლოვაკეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ავსტრია, ბელგია არ მიიღებენ მონაწილეობას. დაიშვება.

34.1 პუნქტის გარდა, NetEnt-ის ყველა თამაში არ შეიძლება ითამაშოს ან ხელმისაწვდომი იყოს შემდეგ ტერიტორიებზე: ავღანეთი, ალბანეთი, ალჟირი, ანგოლა, კამბოჯა, ეკვადორი, გაიანა, ჰონკონგი, ინდონეზია, ირანი, ერაყი, ისრაელი, კუვეიტი, ლაოსი, მიანმარა. , ნამიბია, ნიკარაგუა, ჩრდილოეთ კორეა, პაკისტანი, პანამა, პაპუა-ახალი გვინეა, ფილიპინები, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, სუდანი, სირია, ტაივანი, უგანდა, იემენი, ზიმბაბვე, ბელგია, ბულგარეთი, კანადა, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, იტალია, მექსიკა, პორტუგალია, რუმინეთი, ესპანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი.

ბრენდირებული თამაშის ტერიტორიები:

 1. 34.2 პუნქტის გარდა, ისეთი თამაშები, როგორიცაა Guns & Roses, Jimi Hendrix და Motörhead არ შეიძლება ითამაშო ან წვდომა იქონიოს შემდეგ ქვეყნებში: ავსტრალია, აზერბაიჯანი, ჩინეთი, ინდოეთი, მალაიზია, კატარი, რუსეთი, ტაილანდი, ტუნისი, თურქეთი და უკრაინა.
 2. უნივერსალური მონსტრების თამაშები (ფრანკენშტეინი, ფრანკენშტეინის პატარძალი, დრაკულა, ოპერის ფანტომი, არსება შავი ლაგუნადან და უხილავი კაცი) შეიძლება ითამაშო მხოლოდ შემდეგ ქვეყნებში: ანდორა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა. , ბრაზილია, ისლანდია, ლიხტენშტეინი, მოლდოვა, მონაკო, მონტენეგრო, ნორვეგია, რუსეთი, სან მარინო, სერბეთი, შვეიცარია, უკრაინა, ხორვატია, მაკედონია, თურქეთი, ავსტრია, ბულგარეთი, კვიპროსი, ჩეხეთი, ფინეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია , ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პერუ, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია და შვედეთი.

დამატებითი პირობები

კრიმინალური ქმედებებისა და ფულის გათეთრების პრევენციის, ასევე ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ მუდმივად განვითარებადი და ცვალებადი რეგულაციების გამო, ჩვენი კომპანია მკაცრად იცავს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) მითითებებს და პროცედურებს. კომპანიის კლიენტებმა უნდა გაიარონ Due Diligence პროცედურა და დაექვემდებარონ ბუღალტრულ აღრიცხვას.

დაუშვებელია ანონიმური ან „ნომინალური“ ანგარიშები. ნებისმიერი არსებული ანონიმური ანგარიში ან ანგარიში, რომელიც განიხილება ფსევდონიმად (“nom de plume”) ან რომელსაც აქვს არათანმიმდევრული ან შეუსაბამო იდენტიფიკაცია, პირველ შემთხვევაში, უნდა გაიაროს სათანადო გამოკვლევა, რათა დადგინდეს ანგარიშის მფლობელის ვინაობა და კეთილსინდისიერება.

ონლაინ აზარტული თამაშები შეიძლება იყოს უკანონო იმ იურისდიქციაში, რომელშიც იმყოფებით; ამ შემთხვევაში, თქვენ არ ხართ უფლებამოსილი გამოიყენოთ თქვენი გადახდის ბარათი ტრანზაქციის დასასრულებლად.

ბარათის მფლობელმა უნდა იცოდეს კანონები ონლაინ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით მის საცხოვრებელ ქვეყანაში.

აკრძალულია არასრულწლოვანთა მიერ ვებგვერდზე შემოთავაზებული სერვისების გამოყენება.

ელ.ფოსტის მისამართი საჩივრებისთვის ლიცენზირებულთან: [email protected].

შპს ალაკომია (შემდგომში აგენტი) არის გადახდის დამუშავების პროვაიდერი. საოპერაციო ხელშეკრულებაში ნათქვამია, რომ აგენტი დაეხმარება სერვისის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში ონლაინ ფსონების თამაშების შესაბამისად ვებგვერდის https://vavadaworld.com-ის მეშვეობით.

დატოვე კომენტარი

ka_GEGeorgian